High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciMOULINEX OW 5023


powiększ

MOULINEX OW 5023
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: MOULINEX OW 5023
MOULINEX OW 5023

i ustawie? 4.a4 4.a2 czasu (program 12.). e. Wska?nik sygnalizacji pracy 4.a5 f. Przycisk rozpocz´cie/zatrzymanie g. Wybór stopnia zarumienienia skórki 4.a3 5. Ruszt do pieczenia bagietek

2 PRZEPISY BEZPIECZE?STWA
Wa˝ne ostrze˝enia
Dla Pa?stwa bezpiecze?stwa urz?dzenie odpowiada obowi?zuj?cym normom i przepisom (Dyrektywom dotycz?cym niskiego napi´cia, kompatybilno?ci elektromagnetycznej, materia?ów maj?cych kontakt z ˝ywno?ci?, ?rodowiska?). ? Urz?dzenie niniejsze

Producent: MOULINEX
Pobrań: 716


Newsletter

Newsletter

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Sport

W dziale Lifestyle

W dziale Kultura

W dziale Motoryzacja