High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciLG IPS226V-PN


powiększ

LG IPS226V-PN
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: LG IPS226V-PN
LG IPS226V-PN

POLSKI

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MONITOR LCD
MODELE monitorów LCD IPS226V IPS236V

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość.

www.lg.com

Wa˝ne ?rodki ostro˝no?ci
To urz?dzenie zosta?o zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zapewniaj?cy Twoje bezpiecze?stwo osobiste, jednak niepoprawne jego u˝ycie mo˝e spowodowaç ryzyko pora˝enia pr?dem elektrycznym lub niebezpiecze?stwo po˝aru. Aby umo˝liwiç poprawne dzia?anie wszystkich ?rodków bezpiecze?stwa wbudowanych do tego monitora, nale˝y przestrzegaç nast´puj?cych podstawowych zasad instalacji, u˝ytkowania i serwisu.

Bezpiecze?stwo
Nale˝y u˝ywaç tylko przewodu zasilania dostarczonego wraz z urz?dzeniem. W razie u˝ycia innego przewodu zasilania nale˝y sprawdziç, czy jest on zgodny ze stosownymi normami krajowymi, je?li nie by? dostarczony przez sprzedawc´. Je?li przewód zasilania jest w jakikolwiek sposób...

Producent: LG
Pobrań: 98


Newsletter

Newsletter

W dziale Motoryzacja

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Extreme