High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciINDESIT DSG 051 S EU


powiększ

INDESIT DSG 051 S EU
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: INDESIT DSG 051 S EU
INDESIT DSG 051 S EU

Instrukcja obs?ugi
PL
Polski, 1

ZMYWARKA

CS
?esky, 13

HU
Magyar, 25

Spis treœci
Instalacja, 2-3
Ustawianie i poziomowanie Pod??czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze?enia dotycz?ce pierwszego mycia Dane techniczne

PL

Opis urz?dzenia, 4
Widok ogólny Panel sterowania

Nape?nianie koszy, 5
Kosz dolny Kosz na sztu?ce Kosz górny

Uruchomienie i u?ytkowanie, 6-7

DSG 263 DSG 051

Uruchomienie zmywarki Dozowanie œrodka myj?cego Opcje mycia

Programy, 8

Tabela programów

Nab?yszczacz i sól regeneracyjna, 9
Dozowanie œrodka nab?yszczaj?cego Dozowanie soli regeneracyjnej

Konserwacja i utrzymanie, 10

Wy??czanie wody i pr?du elektrycznego Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dop?ywu wody Czyszczenie filtrów W przypadku d?u?szej nieobecnoœci

Œrodki ostro?noœci i zalecenia, 11
Ogólne zasady bezpiecze?stwa Usuwanie odpadów Oszcz?dnoœ? i ochrona œrodowiska

Anomalie i œrodki...

Producent: INDESIT
Pobrań: 938


Newsletter

Newsletter

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Motoryzacja

W dziale Extreme

W dziale Gry

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Sport