High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH Classixx 6 WAA 24262PL


powiększ

BOSCH Classixx 6 WAA 24262PL
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH Classixx 6 WAA 24262PL
BOSCH Classixx 6 WAA 24262PL

Pa stwa pralka
Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwy szej jako ci urz dzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyró nia si oszcz dnym zu yciem wody i energii elektrycznej. Ka de urz dzenie opuszczaj ce nasz zak ad jest starannie sprawdzane pod wzgl dem dzia ania i stanu. Szczegó owe informacje: www.bosch-home.com Informacje o najbli szym serwisie znajduj si tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (wed ug modelu). PL 0801 191 534 Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska naturalnego Opakowania usuwa zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska naturalnego. Urz dzenie to zosta o oznaczone zgodnie z europejsk Dyrektyw 2002/96/WE o zu ytych urz dzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta okre la zasady obowi zuj ce w ca ej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zu ytych urz dze . Przed uruchomieniem pralki przeczyta instrukcj obs ugi i oddzieln instrukcj ustawiania!

U ytkowanie...

Producent: BOSCH
Pobrań: 490


Newsletter

Newsletter

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Gry

W dziale Extreme

W dziale Kultura

W dziale Lifestyle

W dziale Biznes, Finanse, Prawo