High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciBOSCH Avantixx 7 VarioPerfect WAQ 20460PL


powiększ

BOSCH Avantixx 7 VarioPerfect WAQ 20460PL
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: BOSCH Avantixx 7 VarioPerfect WAQ 20460PL
BOSCH Avantixx 7 VarioPerfect WAQ 20460PL

Pralka
Gratulujemy zakupu nowoczesnego, najwy szej jako ci urz dzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyró nia si oszcz dnym zu yciem wody i energii elektrycznej. Ka de urz dzenie opuszczaj ce nasz zak ad jest starannie sprawdzane pod wzgl dem dzia ania i stanu.

U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem
wy cznie do u ytku domowego, do tkanin nadaj cych si do prania w pralce oraz we ny nadaj cej si do prania r cznego w wodzie ze rodkiem pior cym, do u ytku wy cznie z zimn lub z zimn i ciep (maks. 60 °C) wod (w zale no ci od modelu) oraz dost pnymi w handlu rodkami pior cymi i piel gnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.
.

Przygotowanie
Instalacja zgodnie z osobn instrukcj instalacji.

Przed pierwszym praniem
nale y raz w czy pralk bez bielizny strona 9.

Pranie

Wyjmowanie prania
Otworzy drzwiczki i wyj pranie. Je li aktywowana jest funkcja (bez wirowania ko cowego): Ustawi programator na Odpompowanie lub ustawi pr dko wirowania. Wybra Start/Pauza.

Indywidualne...

Producent: BOSCH
Pobrań: 2861


Newsletter

Newsletter

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Sport

W dziale Gry