High-Tech & Gadżety   »   Instrukcje


ProducenciAEG B 4101-5M


powiększ

AEG B 4101-5M
instrukcja obsługi

Pobierz

Instrukcja dla: AEG B 4101-5M
AEG B 4101-5M

B4101-5

Instrukcja obs?ugi

Piekarnik elektryczny do zabudowy

2

Spis tre?ci

Dzi?kujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jako?ci. Aby zapewni? optymalne i prawid?owe dzia?anie Pa?stwa urz?dzenia prosimy o dok?adne przeczytanie niniejszej instrukcji obs?ugi. Pozwoli to Pa?stwu na doskona?e i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obs?ugi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej równie? w przysz?o?ci. Ponadto prosimy o przekazanie jej przysz?emu w?a?cicielowi urz?dzenia. ?yczymy Pa?stwu wiele rado?ci z u?ywania nowego urz?dzenia.

Spis tre?ci
Instrukcja obs?ugi Wskazówki dotycz?ce bezpiecze?stwa Opis urz?dzenia Widok z przodu Panel steruj?cy Wyposa?enie piekarnika Akcesoria piekarnika Przed pierwszym u?yciem Ustawianie i zmiana czasu Pierwsze czyszczenie Obs?uga piekarnika W??czanie i wy??czanie piekarnika Funkcje - piekarnik Wk?adanie rusztu, blachy do...

Producent: AEG
Pobrań: 883


Newsletter

Newsletter

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Extreme

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Motoryzacja

W dziale Kultura

W dziale Gry